House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 

အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္အေပၚ မေကာင္းျမင္သူမ်ားက စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားဟု ရႈျမင္ခ်ိန္တြင္ အေကာင္းျမင္သူမ်ားက အခြင့္အေရးဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဖန္ခြက္ထဲ ေရတစ္ဝက္ကို ႏွစ္မ်ဳိးရႈျမင္ပုံဟု အလြယ္ေျပာ၍ရသည္။ အေကာင္းျမင္သူက ေရတစ္ဝက္ေတာင္မွ ရွိေနသည္ဟု ထင္ၿပီး၊ မေကာင္းျမင္သူက ေရအျပည့္မရွိသည္ကို အျပစ္တင္သည္။

Last modified on Friday, 09 January 2015 18:07

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလးႀကိမ္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္မွာ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္က ျမန္မာျပည္ကို အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရးေပးစဥ္က ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ၁၀၄၇ ခုႏွစ္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရကာ နီးႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျဖစ္သည္။ တတိယ အႀကိမ္သည္မူ ၁၉၇၄ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အာဏာရွိစဥ္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး စတုတၳအႀကိမ္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရက အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ေလးႀကိမ္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ပထမအႀကိမ္မွာ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္က ျမန္မာျပည္ကို အတုအေယာင္ လြတ္လပ္ေရးေပးစဥ္က ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္မွာ ၁၀၄၇ ခုႏွစ္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရကာ နီးႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ျဖစ္သည္။ တတိယ အႀကိမ္သည္မူ ၁၉၇၄ ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အာဏာရွိစဥ္ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး စတုတၳအႀကိမ္မွာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရက အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ လမ္းေဘးစားေသာက္ဆုိင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သည္ စားသံုးရန္ မသင့္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ တြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေသာက္ေရသန္႔အမည္ခံ ေရသန္႔မ်ားသည္လည္း ေသာက္သံုးရန္မသင့္ဘဲ ဗိုင္းရပ္စ္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေနသည္ဟု လတ္တေလာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ တရား၀င္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ထားေသာ နယ္နမိတ္၊ တရား၀င္ ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ အေရအတြက္အားျဖင့္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံသား ျပည္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

Last modified on Wednesday, 07 January 2015 00:12

၂၀၁၄ ကုန္ဆံုးၿပီး ၂၀၁၅ ခုကို ကူးေျပာင္းတဲ့အခါ တခ်ိဳ႕က ႏွစ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၄ ခုအတြင္း ျဖစ္ခဲ့ပ်က္ ခဲ့သမွ်ေတြကို ျပန္လည္ စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကတာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့အတိတ္အေပၚ သံုးသပ္ဆန္းစစ္ၿပီး အနာဂတ္အတြက္ ဘယ္လိုဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ရပ္တည္ၾက မလဲဆိုတဲ့ ျပင္ဆင္မႈ သေဘာျဖစ္တာမို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေလ့အထ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈ လို႔ပဲေျပာ ရမွာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အမွဴးျပဳေသာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံတို႔၏ စုစည္းညီညြတ္ျဖင့္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့သည္မွာ ၆၇ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ ျပည္သူမ်ား လုိလားသည့္ လြတ္လပ္မႈ၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ေရး အမွန္တကယ္ ရခဲ့ၾကပါၿပီလား။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားလက္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံဘဝျဖင့္ ရွင္သန္ေနထိုင္ခဲ့ ၾကၿပီးေနာက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးလမ္း ေပၚေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ၂၀၁၄ ႏွစ္ ခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းတြင္ အစိုးရသက္တမ္းေလး ႏွစ္အတြင္း တတ္အားသမွ် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ား စိတ္ေက်နပ္ သည္အထိ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို ဝန္ခံထားေပသည္။ သမၼတက ဤသို႔ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းသည့္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားရွိ ျပည္သူတို႔က ဆႏ္ၵျပကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုလုိက္ၾကသည္။ အေထြေထြ မေက်နပ္ မႈမ်ားအတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္လည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ျမန္မာမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္သည္ ကမၻာလုံးျပကၡဒိန္ ဧၿပီလလယ္တြင္ က်ေရာက္သည္။ သႀကၤန္ကာလ လည္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို အတာေရျဖင့္ ေဆးေၾကာသည္ဟု အယူရွိသည္။ သႀကၤန္ေရပြဲသဘင္ ဆင္ယင္ၾကသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၁ သည္ကား တကမၻာလုံးအတြက္ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ယခင္ကထက္ ထဲထဲဝင္ဝင္ ၀င္ဆံ့လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကမၻာ့ျပကၡဒိန္၏ ႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္သည္ ပို၍ အဓိပၸာယ္ရွိလာခဲ့သည္။

Last modified on Wednesday, 31 December 2014 15:51

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 153 guests and no members online