House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Saturday, 30 May 2015 11:28

ေျပာင္းလဲလာေနသည့္ ျမန္မာစာ အေရးအသားမ်ား

Written by  မဇၥ်ိမ

မည္သည့္ ပညာရပ္ပင္ျဖစ္ပါေစ၊ အၿမဲတေစ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာျခင္းသည္ အသက္ေသြးေၾကာတမွ် အေရးႀကီးလွသည္ဟု ဆိုၾကပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျမစ္ တစ္စင္းသည္ အၿမဲတေစ စီးဆင္းေနဖို႔ လိုအပ္ေနသည္ဟူသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုစကားရပ္အေပၚ အေျခခံကာ ျမန္မာစာေပ အေျခအေနကိုလည္း မိမိတို႔ တစံုတရာ ငဲ့ေစာင္းၾကည့္ၾကရပါမည္။

ျမန္မာစာေပနယ္ပယ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးစ အေျခအေနက စကားေျပာဟန္ျဖင့္ ေရးသည့္ နည္းသစ္တစ္ခုကို စာေပပညာရွင္တခ်ိဳ႕၊ စာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာ တခ်ဳိ႕က တင္ျပခဲ့ၾကဖူးသည္။ ျမန္မာစာေပနယ္ပယ္အတြင္း ဗံုးတစ္လံုး က်ကြဲလိုက္သလိုပင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အစဥ္အလာ ျမန္မာစာေပ သင္႐ိုးသမားမ်ားက အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ၾကသည္။

သူတို႔က ျမန္မာစာေပ ပ်က္စီးကိန္း ဆိုက္ေတာ့မည္ဟူ၍ပင္ သတိေပးသည္။ ထို စကားေျပာဟန္ျဖင့္ ေရးရန္ တိုက္တြန္းသူမ်ားကိုလည္း ျမန္မာစာ ဖ်က္ဆီးသူမ်ား အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးျခားဆီက နည္းယူ သူမ်ားအျဖစ္ အျပစ္တင္ကာ အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ သစၥာေဖာက္မ်ားအျဖစ္ပင္ တင္စားရႈတ္ခ် သည္အထိ ျပင္းထန္ ခဲ့ဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ စကားေျပာဟန္ျဖင့္ ေရးသည့္ စာေရးနည္းသည္ စာဟန္ျဖင့္ ေရးသည့္နည္းႏွင့္ ယွဥ္ကာ ဆက္လက္ရွင္သန္လာလ်က္ ရွိသည္ကိုမူ မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ပါ။ ထို႔ျပင္ စကားေျပာဟန္ျဖင့္ ေရးၾကသားၾကသည့္ သူမ်ားသည္ အစဥ္အလာ သင္႐ိုးကိုင္ဆရာမ်ား ျပစ္တင္သလို လူစားမ်ိဳးမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ လူထုၾကည္ညိဳေလးစား သည့္ စာေပပညာရွင္မ်ား အျဖစ္ပင္ ရပ္တည္ၾကသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ခဲ့ၾကရပါသည္။

သည္ေနရာတြင္ အေဟာင္းေပၚတြင္ အသစ္ထြင္ဟူေသာ စကားလည္း ရွိပါသည္။ ရပ္တန္႔ၿပီး ေသေနေသာ စာေပသည္ အုိင္ေနေသာ၊ ေရမစီးေသာ ျမစ္တစ္စင္း လို တျဖည္းျဖည္းခန္းေျခာက္သြား မည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစဥ္ထာ၀ရ ဆက္လက္စီးဆင္းေနဖို႔ဆိုလွ်င္ ရွင္သန္ေျပာင္းလဲေနဖို႔ လိုကို လိုပါသည္။ ရွင္သန္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ျခင္းသည္ အသက္၀ိညာဥ္တမွ် အေရးႀကီးပါသည္။

ယခုတေလာ အင္တာနက္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ အေပ်ာ္အပ်က္ေရးရာမွ ျဖစ္ေစ၊ တမင္တီထြင္ၿပီး စမ္းသပ္ေရးရာမွ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာစာ အေရး အသားသစ္မ်ားအေပၚ လူအမ်ား ၀ိုင္း၀န္း ေ၀ဖန္ၾကသည္ကုိ ၾကားေနၾကရပါသည္။ တခ်ိဳ႕က ျမန္မာစာကို ဖ်က္ဆီးေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေဒါမနႆစိတ္ျဖင့္ အျပစ္တင္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကမူ ေပါ့ပ်က္ၿပီး မေလးနက္ေသာ တီထြင္မႈဟု ေ၀ဖန္သည္။ တခ်ိုဳ႕ကမူ တစ္စံုတစ္ရာ ဆန္းသစ္ေသာ စကားလံုးမ်ား၊ ၀ါက်တည္ေဆာက္ ပံုမ်ားအျဖစ္ ေလ့လာၾက စိတ္၀င္စားၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာစာ အေရးအသားနယ္ပယ္တြင္ အေရးအသား သစ္အခ်ိဳ႕ ေခါင္းျပဴလာသည့္ သေဘာ ဟုေတာ့ ဆိုရပါလိမ့္မည္။

မိမိတို႔သည္ အသစ္တီထြင္မႈကို စိတ္ပူပန္ရန္ မလိုဟု ျမင္ပါသည္။ တီထြင္သမွ်သည္လည္း ၿမဲသည္ဟု မျမင္ပါ။ ၿမဲျခင္း မၿမဲျခင္းသည္ တီထြင္သူႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္၏ ပရိသတ္ႏွင့္သာ ဆိုင္ပါသည္။ မိမိက မည္မွ်ပင္ ကန္႔ကြက္ေနသည္ျဖစ္ပါေစ၊ ပရိသတ္လက္ခံလ်င္ ယင္း တီထြင္မႈမွာ ၿမဲမည္သာျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ လက္မခံလ်င္ မိမိက ေထာက္ခံသည့္တို္င္ ထြန္းကားရန္ ၿမဲရန္အေၾကာင္း မရွိေခ်။

သို႔ေသာ္ အေဟာင္းေပၚတြင္ အသစ္ထြင္ ဟူသည့္စကား၊ အေဟာင္းေၾကမွ အသစ္ေဖြလို႔ရ ဟူသည့္ စကားရပ္ ရွိပါသည္။ မည္သည့္တီထြင္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ပေစ မိိမိတို႔ အမိ်ဳးသားယဥ္ေက်းမႈ သေဘာစ႐ို္က္ႏွင့္ မိမိတို႔ဘာသာေဗဒ အေျခခံမ်ားအေပၚတြင္သာ အသစ္ထြင္ဖို႔ရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ တီထြင္ျခင္းသည္ စာဖတ္သူမ်ား ပိုမိုသေဘာသက္၀င္ေရး၊ စာဖတ္သူမ်ား ပိုမိုခံစားလက္ခံႏိုင္ေရးကို ဦးတည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အထက္ပါ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ အမ်ိဳးသားဘာသာေဗဒ အေျခခံ စံမ်ားအေပၚမွမူ ေသြဖီရန္မူ မသင့္ေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ မိိမိတို႔ ယံုၾကည္သည္မွာ ျမန္မာစာ အေရးအသားသည္ တရားအရ ေျပာရလွ်င္ တစ္စတစ္စ ေျပာင္းကို ေျပာင္းၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အေရးအသား အသစ္မ်ား ရွိလာေပၚလာ ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ့္အမ်ိဳးသား ယဥ္ေက်းမႈ ေရေသာက္ျမစ္ႏွင့္ ကိုယ့္ဘာသာစကား အေျခခံ ေၾကာရိုးအေပၚတြင္သာ စို္က္ထူသည့္ အသစ္တီထြင္ျခင္း ျဖစ္ဖို႔ေတာ့ မလြဲမေသြ လိုအပ္သည္ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရေပသည္။

Read 922 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 201 guests and no members online