House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Tuesday, 19 May 2015 09:46

ေဒသႏၲရ ျပႆနာ ျဖစ္လာတဲ့ ေလွစီးေျပး ဒုုကၡသည္မ်ားကိစၥ

Written by 

လတ္တေလာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ေတြ႔ေနရသည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ရပ္မွာ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ေလွစီးေျပး ဒုကၡသည္မ်ား ကိစၥရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ေျမထဲပင္လယ္တြင္မူ လစ္ဗ်ားနွင့္ အာဖရိကတိုုက္ ေျမာက္ပိုုင္းႏိုုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ဒုကၡသည္ မ်ားကလည္း ေျမထဲပင္လယ္ကို ျဖတ္သန္းကာ အီတလီ အစရွိသည့္ ဥေရာပေတာင္ပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ကတည္းက ေလွစီးကာ ခိုလံႈလာေနၾကသည္။

အာရွတိုက္တြင္မူ ႏိုင္ငံတကာက ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဟုေခၚဆိုသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတိုု႔ တြင္ အေျခစိုက္သည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပႆနာက  ႏွစ္အနည္းငယ္ ၾကာကတည္းက အစပ်ိဳးလာခဲ့ရာ ယခုလပိုုင္းတြင္ ပိုု၍ပိုု၍ က်ယ္ျပန္႔လာသည့္ ျပႆနာတစ္ခုုအျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္လက ထိုင္း-မေလး နယ္စပ္ေတာထဲတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ အေလာင္းမ်ားကို ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ သံသယရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ လူေပါင္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီသည့္ အေလာင္းမ်ား တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည္။

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ေတာ့ ထုိင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုုင္းႏွင့္ မေလးနယ္စပ္ရွိ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေမ်ာေနသည့္ ေလွမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ား ေန႔စဥ္ၾကားသိေနရၿပီး ယင္းေလွေပၚတြင္  ရိကၡာျပတ္လတ္ကာ အသက္အႏၱရာယ္ နီးကပ္ေနသည့္ ဒုုကၡသည္မ်ားက သက္ဆိုုင္ရာ အစိုုးရမ်ား၏ ေဆြးေႏြးကိုုင္တြယ္မႈကိုု ေစာင့္ဆိုုင္းလ်က္ရွိၾကသည္။

လူကုုန္ကူးသူမ်ား၊ သိုု႔မဟုုတ္ လူေမွာင္ခုုိကူးသူမ်ားေၾကာင့္ ဆိုုသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ တည္းေၾကာင့္ ၎တိုု႔ေတြ ေလွစီးကာ ႏိုုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ားကိုု ျဖတ္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးလာၾကသည္ဟုု ေကာက္ခ်က္ခ်ပါက ျပည့္စံုုမည္ မဟုုတ္ေပ။ ၎တိုု႔ ေနထိုုင္ရာ ေနရာမ်ားမွ ထြက္ေျပးလိုုသည့္ အေျခအေန ရွိေနျခင္းကိုုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မရဟုု ဆိုုခ်င္ေပသည္။

လူေမွာင္ခိုုကူးသူမ်ားကို ႏွိမ္နွင္းျခင္းကို လိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္ နားလည္လက္ခံပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပႆနာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း ေျဖရွင္းဖိုု႔ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက လုပ္ေဆာင္သင့္ေပသည္။ ယခု ျပႆနာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ နိုုင္ငံမ်ားဟုဆိုလွ်င္ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ ျဖစ္ေနေပသည္။

လက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားျဖစ္ၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာတို႔မွာ ထြက္ေျပးသူမ်ား၏ စတင္ထြက္ခြာရာ ႏိုုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေန၍ ၎တို႔ ထြက္ေျပးရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုရေပမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရက ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးႏႈန္းေခၚေဝၚပါက ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ၾကားမႈကို လက္သင့္ခံမည္မဟုတ္ဟု သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္ကို ၾကားသိရေပသည္။

ျပႆနာကိုု စကားလံုုး အသံုုးအႏႈန္း ကြဲျပားမႈ ျပႆနာတစ္ခုုတည္းအျဖစ္ အစိုုးရက ပံုုေဖာ္ ျခင္း ရႈျမင္ျခင္းက သဘာဝမက်ဟုု ထင္ျမင္ေပသည္။ မိမိတိုု႔ လက္မခံႏိုုင္သည့္ အသံုုးအႏႈန္းဟုု ဆိုုလွ်င္ ဆိုုခြင့္ရွိေသာ္လည္း အေခၚအေဝၚကြဲျပားမႈ အေၾကာင္းတစ္ခုုတည္းနွင့္ ျပႆနာကိုု လံုုးဝ ျငင္းပယ္ျခင္းက အစိုုးရတစ္ရပ္၏ တာ၀န္ခံမႈ ရွိသည္ဟုု မျမင္ေပ။

ျမန္မာအစိုုးရက မိမိႏိုုင္ငံထဲမွ ထြက္ေျပးသြားသူမ်ား ဟုုတ္ မဟုုတ္ ဆိုုသည့္ အခ်က္ကိုု ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျဖစ္ေအာင္ အသိေပး ထုုတ္ျပန္သင့္သကဲ့သ႔ိုု အေရအတြက္ မည္မွ်ဟုုတ္သည္ ဆုိသည္ကိုုလည္း ထုုတ္ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ကုုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကလည္း ႏိုုင္ငံအခ်ိဳ႕က သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တိုု႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုုလ်က္ရွိသည္။

ျပႆနာအထဲတြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအစိုုးရကလည္း စကားလံုုးမ်ား အေရးထက္ ေဒသႏၱရ ျပႆနာျဖစ္ေနသည့္ ယခုုေလွစီးေျပး ဒုုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ လုုပ္ေဆာင္ႏိုုင္သည့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ိဳး လုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုုင္ငံ၏ ဂုုဏ္သိကၡာ၊ အစိုုးရအဖြဲ႕၏ ဂုုဏ္သိကၡာကိုု မက်ဆင္းေအာင္ လုုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း မဇၩိမက တိုုက္တြန္းေရးသား လိုုက္ရ ေပသည္။

Read 644 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 144 guests and no members online