House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Friday, 20 February 2015 21:06

စိန္ေခၚမႈကို အခြင့္အေရးအျဖစ္ ေျပာင္းခ်ိန္တန္ၿပီ

Written by 

၂၀၁၅ သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားေရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပါ သယ္ပိုးထားသည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ အကဲခတ္တခ်ဳိ႕ သုံးသပ္ၾကသလို တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူထုကို မ်က္ႏွာမူ သူမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၅ သည္ တိုင္းျပည္ေကာင္းခ်ိန္ လူထုသာခ်ိန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးႏိုင္သည့္ ကိုးကန္႔အေရး၊ ျပည္သူႏွင့္အစိုးရၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲႏိုင္သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရး ျဖတ္သန္းမႈအဆင့္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကို ထိပါးေစႏိုင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္း ေရွ႕တိုးေနာက္ငင္၊ ျပည္သူႏွင့္ လူတန္းစားတစ္ရပ္ၾကား ပိုမိုျခားနားသြားေစႏုိင္သည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး စသည့္ အေရးကိစၥမ်ား ရွိေနသည္။

၂၀၁၅ သည္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ မ်က္ေမွာက္ေရးရာ အေျခအေနမ်ား ယခုထက္ ဆိုးမသြားေစရန္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္သည္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း မွတ္ခ်က္စကားမ်ားကို မီဒီယာမ်ားတြင္ ေျပာၾကားေပးေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ အစိုးရကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခ်ိန္ အခြင့္အခါေကာင္းတြင္ အစိုးရအေပၚ ပိုမိုအျပစ္က်ေစမည့္ စကားမ်ားကို သူမဆို၊ ေဖးေဖးမမ ျပဳရွာသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအပါအ၀င္ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ေလးပြင့္ဆိုင္၊ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္မ်ား အဆင္ေျပသည့္အပြင့္ ဆိုင္ၾကပါစို႔ဟု အဆိုျပဳမႈမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ အစိုးရတပ္သည္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ကုိ မေထာက္ညွာဘဲ ၎တို႔ လိုလားသည့္ ေဆြးေႏြးမႈပုံစံမ်ားဆီကိုသာ ခ်ဥ္းကပ္ေခၚယူခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

အစိုးရျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေစ၊ အတိုက္အခံျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေစ ၎တို႔ ေတြးႀကံ၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သမွ်ကို တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားက မျပတ္တမ္း ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ သုံးသပ္ေနၾကသည္ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။

မည္သူသည္ အမွန္၊ မည္သူသည္ အမွား၊ မည္သူသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ၊ မည္သူသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚမွ ခြဲထြက္ဆင္းေနသူ စသည္တို႔ကို ျပည္သူကလည္း သိသည္၊ ထိုသို႔ ျပည္သူမ်ား သိသာရွင္းလင္းေစရန္ မီဒီယာမ်ားကလည္း အခ်ိန္ျပည့္ အသုံးေတာ္ခံေနရသည့္ ေခတ္ျဖစ္သည္။ အာဏာ၊ ဖိအားႏွင့္ သတင္းအရပ္ရပ္ကို လႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေခတ္မွာ လြန္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္ ေကာင္းသည္ကို ေဆာင္ရြက္က ျပည္သူမ်ားသည္ အစိုးရဖက္ ပါသည္သာျဖစ္သည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ားသာပင္ မဟုတ္၊ အစိုးရကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေထာက္ျပေ၀ဖန္ေလ့ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္ဆိုသူမ်ားပင္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေတာ္တည့္ မွန္ကန္ပါက (တစ္နည္း) တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုကို မ်က္ႏွာမူသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္ႏွင့္ အစိုးရဖက္ပါသည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ဳိးျဖင့္ ေျပာၾက ဆိုၾက ေရးသားၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားတြင္ အထင္အရွားေတြ႕ရသည္။ အကဲခတ္ဟူသည္ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး ေတာ္တည့္ မွန္ကန္မွ်တသည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာဆိုေရးသားပါမွသာ သတင္းစာဖတ္သူ (ဝါ) စဥ္းစားတတ္သူ ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔၏ သုံးသပ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေလးအနက္ထား လက္ခံစဥ္းစားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ မနိမ့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရအဆက္ဆက္ေအာက္တြင္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေနေအာင္ ဖိႏွိပ္ခံထားရသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသား အခြင့္အေရး စသည့္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း၏ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ေကာင္းစြာ သုံးသပ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ၾကသည္။

ဤသည္ကား ေတာ္၏၊ ဤသည္ကား မေတာ္၊ ဤသည္ကား သင့္၏၊ ဤသည္မွာ မသင့္၊ ဤလူကား ေကာင္း၏၊ ထိုသူမွာ မေကာင္း စသည္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ေကာင္းစြာ ေ၀ဖန္ ေစာေၾကာႏိုင္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ အဆက္ဆက္ေသာ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဖိစီးမႈမ်ားေအာက္တြင္ အသားက်ၿပီးသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဒဏ္ရာအတြက္ ေနရာလပ္မက်န္ ခံစားထားဖူးၿပီးသား ျဖစ္သည္။

ျပည္သူတို႔သည္ လူေကာင္းကို ေမွ်ာ္သည္၊ ျပည္ေကာင္းကို တသည္၊ ေခါင္းေဆာင္မွန္ကို သိသည္၊ ေၾကာင္းမွန္မွ်တ ထုိႏွစ္ဝကို တဝပိုင္ပိုင္ အရခ်ဳိင္လိုၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ သည္ အခြင့္အေရးႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္ အခြင့္အေရးကို မဆြတ္မီ စိန္ေခၚမႈ ခေယာင္းေတာကိုကား ျဖတ္ရဦးေပမည္။ ျပည္သူမ်ားကား ခေယာင္းေတာကို မေၾကာက္၊ အႀကိမ္ႀကိမ္လည္း ျဖတ္ဖူးခဲ့ၾကၿပီ။

သူတုိ႔သည္ကား ခေယာင္းေတာ လြန္သည့္အခါ အခြင့္အေရးေအာင္ပန္းကို မလွမ္းကိုင္ႏိုင္မည္ကိုသာ စိုးရွာသူမ်ားျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ က ေပးႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ားလိုလားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား (တစ္နည္း) ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ စိမ္းလန္းေ၀ဆာ သိန္းသန္း ကုေဋကုဋာ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ဒီမုိကေရစီျမန္မာျဖစ္ေရး အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ၾသဇာႏွင့္ စည္းရုံးပိုင္ခြင့္ရွိသူတိုင္းက တိုင္းျပည္ႏွင့္လူထုမ်က္ႏွာၾကည့္ရန္ မဇၥ်ိမက တိုက္တြန္းသည္။

အစိုးရေရာ အတိုက္အခံပါ ႐ိုးေျဖာင့္၊ စိတ္မွန္၊ ႀကံ့ခိုင္ၾကေစသတည္း။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ ႀကိဳးစားသေလာက္ တိုးေမာက္၊ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကေစသတည္း။

Read 1011 times

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 130 guests and no members online