House Art

eng btn

အထူးသတင္းမ်ား:
 
 
Friday, 20 February 2015 07:44

၂ဝ၁၅ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းရင္း ရွာေျဖရွင္းဖိုု႔လိုု

Written by 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဝင္ေရာက္ခါစတြင္ပင္ ႏိုင္ငံတြင္း ျပႆနာမ်ားတစ္ခုၿပီး တစ္ခုမ႐ိုးရေအာင္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။
ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားလာေနျခင္းက တစ္နည္းအားျဖင့္ဆုုိလွ်င္ ေျဖရွင္းစရာ ကိစၥမ်ား ထြက္ေပၚလာေနသည္ဟုု ဆိုုလွ်င္လည္း ဆိုုႏိုုင္ပါသည္။

အႏွစ္ႏွစ္ အလလက သိုုသိပ္ထားသည့္ ျပႆနာမ်ားယခုလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရလာသည့္ ကာလျဖစ္၍ ထြက္ေပၚလာသည္ဟုု ႐ႈျမင္လွ်င္လည္း ႐ႈျမင္ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင္းဘက္မွ ႐ႈျမင္ပါက ျပႆနာမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုခြင့္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ဘက္မွဆိုရလွ်င္ ယင္းျပႆနာမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးပင္ ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵျပ မႈျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ အတန္ၾကာ ပညာေရးမူဝါဒ သတ္သတ္မွတ္မွတ္မရိွျခင္း၊ ပညာေရးအတြက္ ကုန္ က်စရိတ္မ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ မသံုုးစြဲျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးနိမ့္က်ခဲ့ရာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားက ယင္းခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ကိုု ျပင္ဆင္ဖိုု႔ရာ မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရး ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ဳိးခံစားရမည့္ သူမ်ားအားလံုး ပါဝင္သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး လုုိအပ္ခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ႏိုုင္ရန္ သေဘာတူသည့္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား အက်ဳိးခံစားရမည့္သူမ်ား အားလံုုးပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း၊ စားပြဲဝုုိင္းတြင္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုုင္ထိုုင္၍ ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း အစရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ သေဘာသဘာဝမ်ား စတင္က်င့္သံုးလာႏိုင္ ၾကသည္။ ယင္းအခ်က္မွာ တိုုးတက္မႈတစ္ရပ္ဟု ဆိုက ဆိုႏိုင္ ေပသည္။

အျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ရပ္မွာ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနာက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေၾကညာလိုက္သည့္ အျဖစ္အပ်က္ ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္က တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည့္ ဖုန္ၾကားရွင္ ဦးေဆာင္သည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္က ယခုလလယ္တြင္ ႐ုုတ္တရက္ တိုုက္ခိုုက္ကာ အုုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ ျပန္လည္ရယူရန္ ႀကိဳးစားမႈ ျဖစ္သည္။

ယခုုျပႆနာသည္လည္း ယခင္အစိုုးရ အဆက္ဆက္က လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့သည့္ ျပႆနာ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။ ယခင္အစိုုးရ လက္ထက္မ်ားက အစိုးရႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္သူကိုု တိုက္ခိုက္ရန္ ေမြးထားခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက စစ္ဘုုရင္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားက ယခုကာ လတိုင္ ေျဖရွင္း၍ မေျပလည္ႏိုုင္ျဖစ္ေနရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ အဆိုုးသက္သက္မဟုတ္ေပ။ ျပႆနာျဖစ္ပြားရန္ အေျခအေနဖန္တီးမႈမ်ား ေရခံ ေျမခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း မျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု နားလည္သင့္ေပသည္။ သို႔မွသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေျပလည္သြားႏိုုင္သည့္ ျပႆနာမဟုတ္ဆိုသည္မွာ မွန္ေပသည္။ လတ္တေလာ တည္ၿငိမ္ေရး လံုုၿခံဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုု နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေရရွည္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ၿငိမ္ေရးရဖို႔ရာအတြက္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြၿပီး ေျဖ ရွင္းႏိုုင္မွသာျဖစ္ေပမည္။

ကိုုးကန္႔ကိစၥသည္ အျခားအျခားေသာ ျပႆနာရပ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အတိတ္က ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ေရရွည္ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္ေရးကိုု ေမွ်ာ္ကိုး၍ ေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း မဇၩိမက တိုက္တြန္းလိုသည္။

Read 1012 times Last modified on Friday, 20 February 2015 07:50

mizzima-newspaper-vol-6-no-91

chatrium

 

academy-left-banner1

prisoners-released-left

sms-banner

asean-women

obama-left

asean-left

SMS-news-banner

twitter facebook

 

 

ယေန႔ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း

Yoma Bank LimitedYoma-bank-logo
International Banking Department
Exchange Rate for foreign currencies (18.06.2015), Thursday.

Currency Ref;Rate We Buy  We Sell 
 USD 1105 1105 1113
 EUR 1255.1 1255 1264
 SGD 826.88 826 832

We have 92 guests and no members online